Chủ nhật, 18/4/2021, 15:58 GMT +7. Liên hệ RSS

» TIN TỨC


Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII

(Ngày đăng: 23/1/2018)

Ngày 17 tháng 01 năm 2018 Đảng ủy Trường TCCĐ & DN tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên trong toàn Trường.

Hội nghị đã được nghiên cứu 04 chuyên đề: Nghị quyết 18-NQ/TW về "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị"; Nghị quyết 19/NQ/TW về "Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới";  Nghị quyết 21-NQ/TW về" Công tác dân số trong tình hình mới".

Qua đợt học tập làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm chắc quan điểm, chỉ đạo, những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

 

Phòng Chính trị -

Lên đầu tin

Đơn vị Liên kết
Công ty 384 Công ty 384