Thứ Sáu, 3/4/2020, 5:53 GMT +7. Liên hệ RSS

» HUẤN LUYỆN - ĐÀO TẠO


Vai trò quan trọng của những người chèo đò

(Ngày đăng: 24/5/2012)

Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có phẩm chất chính trị tốt; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức; tận tụy tâm huyết với nghề nghiệp.

Vai trò quan trọng của những người chèo đò

Đại tá Trần Hồng Gang - Hiệu trưởng Nhà trường

Trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có vai trò hết sức quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định chất lượng giáo dục - đào tạo. Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ “Phát triển đội ngũ giáo viên, coi trọng chất lượng và đạo đức sư phạm, cải thiện chế độ đãi ngộ, bảo đảm cơ bản về đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ giáo viên so với học sinh theo yêu cầu của từng cấp học”. Nghị quyết Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng định: “Bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở tất cả các cấp học, bậc học”.

Quán triệt quan điểm của Đảng, những năm qua Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã chủ động xây dựng quy hoạch về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đồng thời chú trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo. Do vậy, về số lượng và cơ cấu đội ngũ ngày càng đồng bộ. Phần lớn các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao và thực sự có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục - đào tạo của nhà trường; Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Binh đoàn, yêu cầu xây dựng quân đội và sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Song, trước yêu cầu mới về phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường cần tiếp tục được kiện toàn đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý và nâng cao hơn nữa về chất lượng. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường phải được tăng cường xây dựng một cách toàn diện, đồng bộ. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công đề án “Kiện toàn phát triển đội ngũ nhà giáo trong quân đội đến năm 2010” đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt tại Quyết định số 85/QĐ-BQP.

Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã khẳng định: Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và Nghị quyết 86/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương “Về công tác giáo dục đào tạo trong tình hình mới” cũng đã xác định rõ việc “Kiện toàn và phát triển đội ngũ nhà giáo quân đội bảo đảm cả về số lượng và cơ cấu; trong đó chú trọng về nâng cao trình độ học vấn, năng lực và tay nghề sư phạm, kinh nghiệm thực tiễn”.

Sau giờ lên lớp

Để xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong Nhà trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, số lượng và cơ cấu hợp lý, trình độ học vấn tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo trong thời kỳ mới, cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Thực hiện có hiệu quả quy hoạch của Nhà trường về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, giáo viên gắn với thực hiện đề án “Kiện toàn, phát triển đội ngũ nhà giáo trong quân đội đến năm 2010” của Bộ. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng có tính chất toàn diện, cả về kiến thức chính trị, quân sự và chuyên môn nghiệp vụ trọng tâm là kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực sư phạm trên cơ sở tính chất yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường đồng thời phải kết hợp nhiều hình thức như gửi đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội kết hợp với tự học tập, học hỏi kinh nghiệm của những đồng nghiệp đi trước, và tập huấn, bồi dưỡng tại trường, khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ (trong diện quy hoạch) học tập nâng cao trình độ, phấn đấu sau 2015 đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường đạt chuẩn theo hướng hiện đại hóa, phải tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ được quy định trong Luật Giáo dục, với các tiêu chí có phẩm chất chính trị tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, tận tụy, tâm huyết với nghề nghiệp, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Kịp thời kiện toàn bổ sung đủ các vị trí theo nhu cầu từ nhiều nguồn khác nhau như: Lựa chọn, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các trường đại học có ngành nghề tương thích, các kỹ sư giỏi đã qua thực tế công tác ở các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội thực sự tâm huyết với Nhà trường bảo đảm sự ổn định, mang tính chuyên sâu, có sự kế thừa, phát triển và có tỷ lệ dự trữ nhất định; khi thực hiện đề án phát triển nhà trường giai đoạn 2010-2020 và đề án về đổi mới quy trình, chương trình đào tạo, kết cấu chương trình của từng môn học sẽ thay đổi dẫn tới dịch chuyển cơ cấu đội ngũ nhà giáo vì vậy cùng với việc tăng cường về số lượng Nhà trường cần chú ý tới cơ cấu đội ngũ bảo đảm tận dụng hết khả năng biên chế hiện có, không để tình trạng chồng chéo hoặc bị mất cân đối về cơ cấu.

Hai là, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp các kiến thức mới, tiếp cận với trình độ kỹ thuật cao, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy bảo đảm tính thực tiễn, gắn hoạt động chuyên môn với dịch vụ sản xuất đồng thời giáo dục lòng yêu người, yêu nghề; chức trách, nhiệm vụ của người thầy trong sự nghiệp trồng người cho đội ngũ nhà giáo bảo đảm mỗi nhà giáo tự rèn luyện khả năng thích nghi, tự cập nhật kiến thức và năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, có phẩm chất, đạo đức, phong cách của người thầy. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu”(1). Từng nhà giáo phải tự rèn luyện và gương mẫu thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiến hành rà soát, phân loại, đánh giá toàn diện đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thông qua kiểm điểm phân tích chất lượng đảng viên, nhận xét cán bộ, hội thi giáo viên dạy giỏi và kết quả đánh giá chất lượng giáo viên hàng năm hoặc qua dự giờ, bình giảng để làm cơ sở đánh giá, trong đó tập trung trên các mặt: Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư tưởng, phẩm chất  đạo đức, năng lực quản lý để xây dựng kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đồng thời có sự điều chỉnh, luân chuyển, bố trí công tác thích hợp để cán bộ, giáo viên có điều kiện phát triển toàn diện; những vị trí cán bộ, giáo viên không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy thì có các hướng giải quyết phù hợp, mặt khác có kế hoạch bổ sung kịp thời lực lượng giáo viên trẻ có đủ điều kiện và năng lực để tránh sự thiếu hụt. Thực hiện chặt chẽ việc giám sát các nhà giáo đi đôi với phân công, phân cấp quản lý giữa Nhà trường với các phòng, khoa và tổ bộ môn để nâng cao trách nhiệm, quyền hạn quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Bốn là, quan tâm chăm lo thực hiện các chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chế độ chính sách có vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục hăng hái vươn lên, hoàn thành chức trách nhiệm vụ của người thầy trong sự nghiệp trồng người. Do đó, cùng với việc thực hiện có hiệu quả các chế độ đối với giáo viên theo quy định của Nhà nước và của Bộ Quốc phòng, chế độ về bổ nhiệm, sử dụng, kiểm tra, đánh giá đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cũng như điều kiện bảo đảm việc thực hiện các chính sách nhằm tạo động lực thu hút, tuyển dụng những người có đức, có tài vào đội ngũ nhà giáo; tiếp tục hoàn thiện định mức lao động, chế độ làm việc, giảng dạy của giáo viên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mặt khác quan tâm điều kiện làm việc và sinh hoạt, vận dụng thực hiện chính sách ưu tiên, khen thưởng đối với nhà giáo để động viên đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục toàn tâm, toàn ý với công việc “dạy chữ, dạy người” xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tôn vinh các nhà giáo có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong quân đội cũng như trong Nhà trường.

Trong bối cảnh Nhà trường đang thực hiện có kết quả đề án phát triển đến năm 2010 và những năm tiếp theo, đặc biệt là thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các hệ đào tạo; mở rộng phát triển quy mô đào tạo và chuyển mạnh hệ thống đào tạo từ “Cung” sang “Cầu” thì việc kiện toàn, phát triển, từng bước chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong Nhà trường bảo đảm đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, có chất lượng cao là tất yếu khách quan, là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục - đào tạo của nhà trường trong thời kỳ mới; đây là trách nhiệm của Đảng bộ, của các cơ quan chức năng, các tổ chức và của toàn thể cán bộ, giáo viên, chiến sĩ, CNV nhà trường nhằm đưa sự nghiệp giáo dục - đào tạo của nhà trường lên một bước mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới theo tinh thần NQTW2 (khóa VIII) và NQ 86/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương.

 

---------------------

(1) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 9, NXB Chính trị Quốc gia - Tr492.

Đại tá Trần Hồng Gang – Hiệu trưởng Nhà trường -

Lên đầu tin

Đơn vị Liên kết
Công ty 384 Công ty 384